нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Севдалина Добрева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 07.06.2024 г. до 21.06.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-4177-А /07.06.2024

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-4177-А - 1 / 08.11.2023 Г.

Top