нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7 и чл. 64, във връзка с чл. 72 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед №1570/09.05.2024 г., Кмета на Община Варна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на специализираната социална услуга:

„Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“, капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Варна, с предоставяне на следните социални услуги: „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

1.Условия за участие и изисквания към кандидатите.

1.1 Частни доставчици на социални услуги могат да са:

 - български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

 - физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.2 Частните доставчици, кандидати за възлагане предоставянето на социалната услуга да притежават лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги.

1.3 Частните доставчици, кандидати за възлагане предоставянето на социалната услуга да имат опит в сферата на предоставяне на социални услуги.

1.4 Частните доставчици, кандидати за възлагане предоставянето на социалната услуга да стопанисват подходящи помещения за предоставяне на социалната услуга, които да съответстват на целите и функциите на услугата, да отговарят на критериите и стандартите, съгласно националното законодателство и на други нормативни изисквания; да имат техническо оборудване.

1.5 Наличие на работен капацитет и квалификация на кадрите – брой персонал и квалификация на кадрите.

1.6 В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

-  е в ликвидация;

- е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи.

 

2.Подробно описание на социалните услуги, предмет на възлагането, характеристики и специфики.

2.1 В „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“, следва да се предоставят следните социални услуги:

„Дневна грижа“ – дейност за осигуряване  в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.

"Информиране и консултиране" - дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

"Застъпничество" - дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

"Посредничество" - осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.

"Терапия" - съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

"Рехабилитация" - дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.

"Обучение за придобиване на умения" - дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

"Подкрепа за придобиване на трудови умения" - дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

2.2 Основна цел: Подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, изграждане на умения, нагласи и социална интеграция чрез осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания.

2.3 Целева група: „Пълнолетни лица с увреждания“.

2.4 Капацитет: 25 места

2.5 Изпълнителят - Доставчик на социалните услуги следва да организира дейността в „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“, капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност за срок от три години.

2.6 Предоставяната услуга следва да отговаря на регламентите в Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за качество на социалните услуги, както и на всички нормативни документи, свързани с предоставянето на социални услуги.

 

3. Общ размер на финансирането за социалните услуги, предмет на възлагането, редът и сроковете за предоставяне на средствата.

3.1 Бюджетът се формира според установените в съответната финансова година единни стандарти за делегирани от държавата дейности.

3.2 „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“, с предоставяне на следните социални услуги: „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, годишен стандарт за едно лице за 2024 г. – 17 226 лв.

3.3 Финансовото участие от страна на Община Варна се изразява в осигуряване на целия размер на средствата за финансиране, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет за „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“ със следните социални услуги: „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ с капацитет 25 места, делегирана от държавната дейност, съгласно сключен договор.

3.4 Финансирането за всяка следваща година от действието на договора при промяна на единия стандарт се урежда с допълнително споразумение, съгласно Решение на Министерски съвет за делегирани от държавата дейности.

3.5 Непредоставянето на средства от държавния бюджет за издръжка на социалната услуга освобождава Община Варна от отговорност за финансиране.

3.6 Община Варна осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частните доставчици, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка.

 

4. Документи за участие:

4.1 Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги – копия, заверени за вярност, подписани и подпечатани от кандидата;

4.2 Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите за предходната година (копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата);

4.3 Удостоверение за наличие/липса на изпълнителни дела – издадено след датата на обявлението (оригинал), включително удостоверение от Камара на частните съдебни изпълнители (оригинал);

4.4 Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП– издадено след датата на обявлението (оригинал);

4.5 Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането, с описание на видовете дейности и график за осъществяване на социалната услуга; цели, принципи и задачи на Програмата; целева група; стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете; други характеристики;

4.6 Програма за развитие на качеството на предоставяните социални услуги, в която се включват дейности за извършване на периодичен и годишен контрол и мониторинг на качеството, както и организация, и управление на услугата; квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставяне на услугата; ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им и други, съгласно изискванията на Наредбата за качество на социалните услуги;

4.7 Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите;

4.8 Информация за материалната база, с която разполага кандидатът, необходима за цялостното и качествено предоставяне на услугата /документи, доказващи правото на ползване, както и кратко описание на имота/;

4.9 Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение 3А;

4.10 Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение 3Б;

4.11 Декларация за допустимост - Приложение 3;

4.12 Автореференция за досегашната работа на кандидата;

4.13 Заверено копие от: документ за идентификация по БУЛСТАТ и документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

4.14 Финансово предложение, което съдържа попълнен формуляр – Приложение 2;

4.15 Декларация за липса или наличие на двойно финансиране за реализирането на социалната услуга – Приложение 4;

4.16 Комисията, определена със заповед на кмета за разглеждане на представените документи извършва по служебен ред справка за наличие/липса на задължения пред Община Варна.

 

5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса.

5.1 Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Варна, включваща нечетен брой членове.

5.2 На 17.07.2024 г. от 09:30 ч. комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи за предоставяне на социалната услуга.

5.3 Комисията проверява наличието и редовността на представените от кандидатите документи. Кандидат, който не отговаря на изискванията и не е представил всички изискуеми документи, не се допуска до участие.

 

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Дневен център“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“, представят документите до 17:30 на 12.07.2024 г., в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Варна.

Върху плика кандидатът прилага заявление - Приложение 1.

 

7. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

7.1 Въз основа на протокола на комисията, кметът на общината в срок от 3 работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

7.2 Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта. Заповедта на кмета може да бъде обжалвана по реда на АПК.

7.3 Въз основа на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, кметът на общината и спечелилия конкурса кандидат сключват договор за възлагане предоставянето на социалната услуга.

7.4 Договор за възлагане предоставянето на социална услуга, може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.

 

8. Начин на оценяване.

          Допуснатите кандидати ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.1 Съответствие на кандидата с предварително обявените условия максимален брой точки 15:

8.1.1 Адекватност и съдържание на представената в проектното предложение информация - максимален брой точки 5

8.1.2 Оценка на материална база за предоставяне на услугата - максимален брой точки 5

8.1.3 Оценка на оборудването за предоставяне на услугата - максимален брой точки 5.

8.2  Опит на кандидата в предоставянето на социалните услуги, предмет на възлаганетомаксимален брой точки 20:

8.2.1  Брой години опит в предоставяне на социални услуги – максимален брой точки 5

8.2.2 Брой години в предоставянето на социална услуга, предмет на настоящия конкурс – максимален брой точки 10

8.2.3 Брой реализирани проекти с местните власти, НПО, други организации и институции – максимален брой точки 5.

8.3 Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услугамаксимален брой точки 15:

8.3.1 Организационна структура и разпределение – максимален брой точки 5

8.3.2 Квалификация на персонала, доказана със съответните документи – максимален брой точки 5

8.3.3 Програма за преквалификация, подбор, развитие и обучение на персонала – максимален брой точки 5.

8.4 Финансова стабилност на кандидата – максимален брой точки 10:

8.4.1 Положителен финансов резултат, виден от Отчета за приходите и разходите с липса на задължения към финансови предприятия - максимален брой точки 5

8.4.2 Оптимална разбивка на разходите с подробна обосновка в рамките на предварително обявения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка –максимален брой точки 5.

8.5 Представена от кандидата Програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането – максимален брой точки 20:

8.5.1 Цели, принципи и задачи на предлаганата услуга  - максимален брой точки 5

8.5.2 Очаквани резултати и изисквания към качеството на предлаганата социална услуга – максимален брой точки 5

8.5.3 Подробно описание и график на дейностите – максимален брой точки 10.

8.6 Представена от кандидата Програма за развитие на качеството на предоставяните социални услугимаксимален брой точки 20:

8.6.1 Квалификация и професионално развитие на персонала, които осъществяват дейността при предоставяне на услугата - максимален брой точки 5

8.6.2 Основни дейности за извършване на периодичен и годишен контрол и мониторинг на качеството - максимален брой точки 10

8.6.3 Ефективност на услугата  с оглед на очаквани резултати  – максимален брой точки 5.

8.7 Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. Кандидатите ще се класират по броя на точките, като максималният общ брой точки е 100.

8.8 Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на договор с кмета на общината.

 

9. Обявлението за провеждане на конкурса да се публикува съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги – в един национален всекидневник и на сайта на Община Варна.

10. За допълнителна информация: Ася Радуилова - главен инспектор „Социални подпомагане и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3А

Приложение 3Б

Приложение 4

 

Top