нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е         

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., с последващи допълнения и изменения в Д.В. бр.102 от 08.12.2023 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска собственост“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по последващи изменения и допълнения  обстоятелствена проверка.

По заявление с вх.рег.№АУ039238ВН/18.04.2024 г. на община Варна от Галин Борисов Георгиев чрез адв. Станко Добрев Станев – ВАК е започнало административно производство, за признаване право на собственост, по отношение на апартамент №7, представляващ СОС с идентификатор 10135.2557.87.1.6 с площ 97,08 кв. м., ет.5, както и 5,0741 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр. Варна, ул.“Илинден“ №9.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяват се Снежанка Иванова, Петранка Станкова, Светлана Саломон, Детелина Станкова, Силвия Младенова, Ивелина Станкова и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Кремена Станкова – заявление вх. № АУ 034340 ВН / 04.04.2024 г. за ПИ с идентификатор 72709.520.94 по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.

Top