нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Златка Василева - гр.Варна; Яна Семчева - гр.Варна, Ваня Неделчева - гр.Варна, Милкана Димитрова - гр.Смядово, Саня Димитрова - гр.Варна и на всички заинтересовани лица, че:

 По заявление вх. № АУ 036143 ВН/09.04.2024г. на Община Варна от Деспа Сталева (за н-ци на Василка Калчева), чрез пълномощник  адв. Дарина Кирова-Бегажева, е започнало административно производство за издаване протокол за въвод във владение на ПИ № 10135.517.4142 по ПНИ на м. „Манастирски рид, бялата чешма и Дъбравата”-с.о., общ. Варна, включващ част от ПИ №№ 1211 по КП и на 23.05.2024г. от 10.30 часа,  ще се извърши въвеждане във владение на място.

Top