нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: административна преписка с вх. рег. № АУ 015886 ВН / 13.02.2024 г. – схема за поставяне на преместваеми обекти по реда чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в УПИ III-57, кв. 10, ПИ 10135.2569.455, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, се съобщава за неполучено писмо с рег. № АУ 015886 ВН – 001 ВН / 27.03.2024 г. на Главен архитект на Община Варна, от „НАУКА ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД, чрез пълномощник Стефан Николов, издадено на основание чл. 30, ал. (2) от Административно-процесуалния кодекс, съдържащо следния текст, както следва:

            „… До Главен архитект на Община Варна е постъпило заявление за разглеждане на одобрена на 29.01.2024 г. от Министъра на туризма (МТ), с писмо от МТ изх. № Т-62-00-29 / 01.02.2024 г., схема по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), с нанесено предложение за разполагане на преместваеми обекти в УПИ III-57, кв. 10, ПИ 10135.2569.455, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

След направен преглед на приложените документи и проектна документация, беше установено следното:

- Приложеният Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 66, том I, рег. № 4305, дело № 308/2000г., издаден от Районен съд Варна с № 83, том VII/21.09.200 г., признава единствено вещно право на ползване върху сграда с идентификатор 10135.2569.455.1.

- Държавата, чрез Областния управител на Област Варна е собственик на поземлен имот с идентификатор 10135.2569.455, съгласно Акт за частна държавна собственост № 10643 от 04.04.2023 г. и скица № 15-799092/25.07.2023 г. от СГКК-гр. Варна.

- Не е представено изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот,  документ за учредяване право на ползване или писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти площ.

- Представения договор за наем на недвижим имот не е нотариално заверен. Съгласно чл. 4, т. „е“ от Правилника за вписвания, задължително се вписват  договорите за наем на недвижими имоти , за срок по-дълъг от една година (чл. 237 ЗЗД).

- Одобряването на схемата за преместваеми обекти за търговия върху държавни терени се извършва от Главния архитект на Община Варна, след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с Областния управител.

- Съгласно чл.13, ал.5 от ЗУЧК - Преместваемите обекти и съоръжения се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, които се вписват в разрешението за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Следва да се представи действащ към момента документ, по силата на който е разрешено изграждането на техническа инфраструктура, необходима за използване на обектите.

- Не е представена проектна документация по част „архитектурна“, изясняваща в план, разрез и фасади характеристиките на преместваемите обекти.

- Не е представена проектна документация по част „инженерно-техническа“, където да се обоснове временното закрепване върху терена съгл. § 5, т.80 от Допълнителни разпоредби на ЗУТ;

- Не са спазени изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- На основание чл. 152 от ЗООС, схемата подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР.

Във връзка с горното изразявам отрицателно становище относно целесъобразността на предложението в съответствие с изискванията на ЗУЧК, ЗУТ и НУРППО на Общински съвет–Варна, относно схема за разполагане на преместваеми обекти в УПИ III-57, кв. 10, ПИ 10135.2569.455, „Св. Св. Константин и Елена“…“

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 24.04.2024 г. Съобщението е за срок от 7-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

По смисъла на чл. 30, ал. (2) от АПК, се дава възможност на вносителя да отстрани недостатъците по преписката в 3 /три/ дневен срок от получаване на съобщението, неотстраняването им в срок ще предизвика прекратяване на адм. производство.

Top