нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП, свързано с:

„Изграждане на 72 бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ по 6 бр. във всеки от поземлените имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.5043.4901, 10135.5043.4902, 10135.5043.4904, 10135.5043.4905, 10135.5043.4906, 10135.5043.4907, 10135.5043.4908, 10135.5043.4909, 10135.5043.4910, 10135.5043.4912, 10135.5043.4913 и 10135.5043.4914, с обща площ 34490 кв.м, урбанизирани територии, С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Варна.

Документацията е на разположение всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа, в сградата на бул. „Осми Приморски полк“ №67А, гр. Варна, считано от 20.04.2024 г.

Достъп до информация за ИП е осигурен и на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46948       

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/820 715 – Галина Узунова.

 

Обявено на 19.04.2024 г.

Top