нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна уведомява Радомир Грозев, Николай Колев, Мая Ябланска, Надежда Пешакова, Лидия Бонева, Мария Бонева, Христо Бонев, Живка Димова, Филип Димов, Иван Димов, Анна Перева, Галина Димитрова, Емилия Маринова, Боряна Зангова, Димитра Чешмеджиева, Петра Берберска и всички заинтересовани лица, че на 30.04.2024 г. в 14:30 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Асен Семов, в НПИ с ид. № 10135.5401.3170 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”, одобрен със заповед № РД-12-7706-313 от 19 октомври 2012 г. на Областния управител на област с административен център Варна.

Top