нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Константин Сакъзов, Мирослав Сакъзов,

Александър Сакъзов

 

До: Мирослав Диков 

 

До: Мая Георгиева И

Гергана Георгиева

 

До: Нина Кирова

  

До: Кенан Мехмедов

 

До: Дияна Йорданова

 

До: Георги Атанасов

Всички вписани за собственици на ПИ 10135.2563.91 по КК на гр.Варна,жк“Бриз“

 

Относно вх.№ АУ009737ВН/ 26.01.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви че в Дирекция „АГУП” в Община Варна са постъпили заявление от „Беско Строй“ЕООД, представлявано от управител Веселин Димов Атанасов с искане за прокарване на временен път до ХL-93, кв.21, ПИ 10135.2563.2037 по КК на гр.Варна, жк“Бриз“ и заявление от „Строителна компания Акцент“ООД с управител Асен Борисов Бянов с искане за прокарване на временен път до УПИ ХLIV-741, кв.21 по ПУП на 21м.р., ПИ 10135.2563.741 по КК на гр.Варна.

За територията на жк«Бриз»(Св.Никола) има регулационен план, одобрен със Заповед № Г-170/15.09.1993г. на Кмета на Община Варна. Със Заповед № Г-177/ 06.07.2020г. на Зам.Кмета на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ ХL-93, кв.21, съгласно който имота има лице на улица с ОТ 427-80-79 от северната страна и на новопроектирана улица с ОТ 6-72-73-74-75-76 от южната страна на имота. Със Заповед № Г-345/ 07.12.2020г. на Зам.Кмета на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ ХLІV-741, кв.21, съгласно който имота има лице на улица с ОТ 427-569 от северната страна и на новопроектирана улица с ОТ 6-72-73-74-75-76 от южната страна на имота. Част от улицата от северната страна е обособена в КК с отделен идентификатор - ПИ 10135.2563.1838, но същата е с наклон 25-28% и невъзможен достъп за строителна техника.

От южната страна в ПИ 10135.2563.91, на границата с ПИ 10135.2563.92 има отворен асфалтиран път на място, който достига до ПИ 1821, 741 и 2037. Това трасе независимо, че не следва улична регулация е по-икономично изгодно, предвид обдстоятелството, че е вече изграден, не се засягат подобрения и насаждения.

Двете заявления са докладвани в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0059/ 12.01.2024г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 2/15.02.2024г. и с решение по т.2-6 и 2-12 е следното:

«Допуска се започване процедура за прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2563.1821, ПИ 10135.2563.2037 и ПИ 10135.2563.741 по КК на гр.Варна, жк»Бриз» през ПИ 10135.2563.91 по КК покрай източната му граница. Засегнати части: 152 кв.м от ПИ 91 и 49 кв.м от ПИ 1821.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.3, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

 

 

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 15.04.2024г.

Срок за обжалване : до 22.04.2024г.включително                                           

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова – Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна

 

 

 

Top