нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция ОСИСД, при Община Варна обявява на: Иванка Генчева, Яна Свещарова, Георги Станков, Кирил Кателиев, Мария Синани, Мирослав Минчев, Красимир Калудов, Тодорка Петкова, Гинка Петкова, Мартин Калудов, Павлина Ралева, Тодорка Кьосева, Райна Георгиева, Стойко Георгиев, Петко Георгиев и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № 098227ВН/12.10.23г. от Никола Джеров за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Георги Куртев в 414 кв.м. ид.ч. от НПИ №498, к.р.503, целия с площ 1414 кв.м. по ПНИ на м. С.О.“Балъм дере“, землище „Владиславово“, община Варна, че на 23.04.2024г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Top