нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Стефан Карагеоргиев и

Пепа Карагеоргиева

собственици на ПИ 10135.2508.800 по КК на гр.Варна

 До: Росен Наумов

собственик на ПИ 10135.2508.779 по КК на гр.Варна

До: Мария Ненкова 

собственик на ПИ 10135.2508.1625 по КК на гр.Варна

До: Симеон Ненков  

собственик на ПИ 10135.2508.1625 по КК на гр.Варна

 

Относно вх.№ АУ094424ВН004ВН/30.11.2023г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви че след направено предварително обявяване, в Дирекция „АГУП” в Община Варна са постъпили възражения от Иванка Лазарова Заимова и Росен Стефанов Наумов–собственици на ПИ 779 срещу процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.773 по КК на гр.Варна, СО“Сотира“, допусната с решение 1-11 по Протокол № 1/2024г. на комисията. Вписано е, че се отнемат големи площи само от имот 779, без да се засягат имоти 808, 773, като с това ще се унищожат лозя и дълготрайни плодни дръвчета. Предлагат вариант за разширение на пътека между имоти 804 и 801,802 през ПИ 804, който е нестопанисван.

Преписката е докладвана в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0059/ 12.01.2024г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 2/ 15.02.2024г. и решението по т.2-8 е следното:

«Не се уважава възражението относно разширяване на пътеката източно от ПИ 804, като се премине през този имот, тъй като лицето му е много малко и с ПУП-ПРЗ се запазва пешеходната пътека, без да се предвижда улица. Уважават се частично възраженията, като трасето на временния път премине само през южната част на ПИ 779, след което като завие на север се засягат части от имотите на запад.

Допуска се започване процедура по прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2508.773 по КК на гр.Варна, СО»Сотира» като се премине по съществуващ път между поземлени имоти 800,803 и 1595,845, след което се завие на запад, засегне се североизточния ъгъл на ПИ 10135.2508.800 за да се осигури ширина от 3.50м до ъгъла на жилищна сграда в ПИ 798, след което се премине през ПИ 10135.2508.780 и ПИ 10135.2508.779 покрай южните им граници, завие на север и съществуваща пътека се разшири до 3.50м през части от ПИ 10135.2508.1625 и ПИ 10135.2508.808. Засегнати части: 3 кв.м. от ПИ 800, 64 кв.м. от ПИ 780,  66кв.м от ПИ 779, 8 кв.м от ПИ 1625 и 36кв.м от ПИ 808.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.3, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

 

 

Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 15.04.2024г.

Срок за обжалване : до 22.04.2024г.включително 

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова

Top