нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., с последващи допълнения и изменения в Д.В. бр.102 от 08.12.2023 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска собственост“ при община Варна обявява на Румен Томов Тонев, Радосвета Георгиева Тонева, както и на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по последващи изменения и допълнения  обстоятелствена проверка.

По заявление с вх.рег.№АУ032217ВН/29.03.2024 г. на община Варна от Светлю Гачев Атанасов е започнало административно производство, за признаване право на собственост, по отношение на:

- 1/8 ид. част от поземлен имот с идентификатор 10135.2554.296 целият с площ 500 кв. м по КККР, гр. Варна, район „Приморски“, ул.“Емануил Манолов“ №20,

- 1/2 ид. част от апартамент №1 с идентификатор 10135.2554.296.1.1 с площ 90 кв. м, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул.“Емануил Манолов“ №20,

- 1/2 ид. част от гараж с идентификатор 10135.2554.296.2.1 с площ 18 кв. м, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул.“Емануил Манолов“ №20, ет.1

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top