нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Иванка Д. Леондиева и

Диана Л. Леондиева

гр.Варна, ул.“Иван Аксаков“ № 47 ет.3 ап.9

 

До: Димитър Л. Леондиев

гр.Варна, ул.“Иван Аксаков“ № 47 ет.2 ап.9

 

Относно вх.№ АУ11980ВН/03.02.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В Община Варна е постъпило заявление от Иван Николов Димов с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.593 по КК на гр.Варна, СО“Сотира“. За осигуряване достъп до имота е издадена Заповед № 1469/25.05.2022г. на Кмета на Община Варна за прокарване на временен път през ПИ 10135.2508.1645, 1646 и 1636, отменена с решение № 474/06.04.2023г. на Админ.съд Варна по адм.д.№ 1605/2022г. От СТЕ по административното дело е установено, че в трасето на отменения временен път се засяга септична яма със стоманобетонова плоча на тавана, която не е оразмерена на динамично натоварване, също така същаствуващия трафопост е предпоставка за възникване на проблеми. Предложен е друг вариант за осигуряване достъп до имота, като се премине по отредената алея по ПУП-ПРЗ на СО“Сотира“. 

От южната страна на имота има път ПИ 10135.2508.9563, от който може да се завие на север и съществуващата пътека да се разшири до ширина 3.50м като се засегнат части от ПИ 10135.2508.599 и 600. Това трасе е предложено от вещото лице по административното дело и следва частично уличната регулация.

Преписката е докладвана в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община по Протокол № 5/ 10.08.2023г. и решението по т.5-6 е следното:

„Допуска започване процедура по прокарване на временен път до ПИ 10135.2508.593 по КК на гр.Варна, СО»Сотира» като от съществуващ път ПИ 10135.2508.9563 по КК се завие на север, разшири се съществуваща пътека ПИ 10135.2508.9563 до 3.50м, като се засегнат части само от ПИ 10135.2508.599, тъй като в ПИ 10135.2508.601 има сгради и от ПИ 10135.2508.600. Засегнати части: 89 кв.м от ПИ 10135.2508.599 и 32 кв.м от ПИ 10135.2508.600.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.3, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

Обявлението е залепено на входната врата на адреса по местоживеене на 01.04.2024г.

Срок за обжалване : до 08.04.2024г.включително                                           

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова                     

Top