нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна, осигурява обществен достъп на информацията по Приложение №2 от същата наредба за ИП „Преустройство, реконструкция и смяна предназначение на Сграда 1 от “Жилищна група „Св. Никола – голф клуб“ в „Сграда за обществено обслужване“ в имот с идентификатор 10135.2526.2511 (УПИ I-1441, кв. 5), с  възложител: “ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС” ЕАД, гр. Варна.

Документацията е на разположение всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна.

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, в деловодството на Община Варна на бул. „Осми Приморски полк“ №43 и/или в РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4, както и чрез официалните електронни  адреси на Община Варна и РИОСВ - Варна.

За допълнителна информация: тел. 052/820 715 – Таня Димитрова.

 

Обявено на 16.11.2023 г.

Top