нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: административна преписка с рег. № АУ 054558 ВН / 12.06.2023г. за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на Морски плаж „Слънчев ден“, находяща се в Поземлен имот 10135.2570.98 по КККР на гр. Варна, район Приморски;

На основание чл.18а, ал.10 от АПК, се съобщава за неполучено писмо с рег. № АУ054558ВН_006ВН/24.08.2023г. на Главен архитект на Община Варна, от „ГЛОРИЯ МАР РЕСТ БАР“ ООД И „АМАДЕУС – ЕЙ СИ ДЖИ“ АД , издадено на основание чл. 5в, ал. 1 от ЗУТ, съдържащо следния текст, както следва:

„… Във Връзка с подадено от Вас заявление, за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на морски плаж „Слънчев ден“, гр.Варна, Ви уведомяваме, че е необходимо да се направи следното допълване:

  1. Заявление от Концесионера или упълномощено от него лице;
  2. Разрешение за поставяне на вече реализираните обекти;
  3. Договор за концесия, заверен за вярност;
  4. Да се уточни защо искането е за част от съгласуваната схема, предвид преразпределението на търговските площи, съгласно представената схема одобрена от Министерство на туризма на 23.05.2023г.;
  5. Да се представят архитектурни чертежи за всички обекти в схемата;
  6. Липсва конструктивно становище за обектите и начина на захващане за земната повърхност/терен;
  7. Да се представят становища по части ЕЛ и ВиК за изградените временни връзки към преместваемите обекти;
  8. Да се представи проект по част „Пожарна безопасност“ съгласуван с РС „ПБЗН“ – Варна, във връзка с чл.4, ал.4 от НАРЕДБА №Iз-1971 от 19 октомври 2009 г.

Предвид горното и на основание чл.5в, ал.1 от ЗУТ, Ви предоставяме 14 дневен срок за отстраняване на описаните нередовности и представяне на допълнителни документи. На основание чл.5в, ал.2 от ЗУТ срокът за произнасяне по Заявление с вх. № АУ054558 ВН/12.06.2023г. започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и представяне на допълнителните документи. При неизпълнение в 14 дневен срок от получаване на настоящото писмено уведомление, адм. производство по заявление с рег. № АУ054558ВН/12.06.2023г. за разглеждане и одобряване на схема по реда на чл.56 от ЗУТ, ще бъде прекратено…“.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 28.09.2023г.

Съобщението е за срок от 7-дни от датата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

 

Top