нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е 

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Димитър Ст. Вълев – неизвестни, Община Варна и на всички заинтересовани лица, че:

       По заявление  вх. № АУ 083202 ВН/30.08.2023г. от Марин Борисов, чрез пълномощник Росица Стоянова от гр. Варна, е започнало административно производство за заверка молби – декларации за 266 кв.м. ид.части от ПИ 381 с обща площ 1066 кв.м. ≡ 504.381 (по проект на ПНИ) ≡ 510.381 (по КП 2000г. на м. „Планова“) ≡ 172 (по КП 83г. на м. “Терена северно от Възраждане“) по КП на м. „Планова“, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-02-14-416/06.03.2000г. на МРРБ-София.

      Производството завършва със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top