нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява:

Уведомяват се Христо Казаков, Николай Иванов и всички заинтересовани лица, че на 01.09.2023 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Елена Иванова, чрез пълномощник Венцеслав Василев – заявление вх. № АУ 084095 ВН / 01.09.2023 г. за 475 кв.м ид.части от ПИ с идентификатор 10135.3505.416 по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение от 30.04.2015 г.

Top