нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Милена Капитанова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 18.09.2023 г. до 02.10.2023 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-5478 /18.09.2023 г.

ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

МД-АУ-5478 - 1 / 18.07.2023 Г.

2

С-6116 /18.09.2023 г.

ПРИСИНКТ ИНВЕСТМЪНТС ООД

МД-АУ-6116 - 1 / 09.08.2023 Г.

3

С-5736 /18.09.2023 г.

РЕНАТА  СМАЙДОВА

МД-АУ-5736 - 1 / 25.07.2023 Г.

4

С-5741 /18.09.2023 г.

ГАННА ЦИМБАЛ

МД-АУ-5741 - 1 / 25.07.2023 Г.

5

С-5742 /18.09.2023 г.

ИРИНА АНАТОЛИЕВНА СЕРГАЧОВА

МД-АУ-5742 - 1 / 25.07.2023 Г.

6

С-5743 /18.09.2023 г.

ИНГА  БИРФЕР

МД-АУ-5743 - 1 / 25.07.2023 Г.

7

С-5744 /18.09.2023 г.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА КНЯЗЬКОВА

МД-АУ-5744 - 1 / 25.07.2023 Г.

8

С-24-110/18.09.2023

ТАТЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

С.24-110/21.069.2023 г.

Top