нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно: Извършване на въвод във владение и издаване на протокол за ПИ 6266 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Траката”, землище Виница, община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл. 18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че: 

По заявление вх. № АУ 041057 ВН/04.05.2023г. на Община  Варна от Тинка Германова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6266 по ПНИ на с.о. „Траката“, землище кв. Виница, гр. Варна.

На 01.06.2023г. от 10.00 ч. ще бъде извършен въвод във владение на място.

Top