нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Веселина Коларова, наследници на Никола Кузманов, Директор на дирекция ОСИСД при община Варна и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 076180ВН/03.08.22г. за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Никола Кузманов в 428 кв. м. ид. ч. от НПИ №1962, кр 5401, целия с площ 670 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на м. С.О.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 31.05.2023г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top