нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при ст.инспектор Диляна Костова,за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 25.05.2023 г. до 08.06.2023 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-829 /25.05.2023 г.

АРС КОМ 2011 ЕООД

МД-АУ-829 - 1 / 02.03.2023 Г.

2

С-9062 /25.05.2023 г.

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

МД-АУ-9062 - 1 / 03.10.2022 Г.

3

С-9559 /25.05.2023 г.

ПЛАМЕН НИКОЛОВ БОЖИНОВ

МД-АУ-9559 - 1 / 17.10.2022 Г.

4

С-9558 /25.05.2023 г.

РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ

МД-АУ-9558 - 1 / 17.10.2022 Г.

5

С-8966 /25.05.2023 г.

МАРТИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

МД-АУ-8966 - 1 / 30.09.2022 Г.

6

С-9183 /25.05.2023 г.

АЛЕКСАНДЪР МАРИУС МИХОВ

МД-АУ-9183 - 1 / 06.10.2022 Г.

7

С-7802 /25.05.2023 г.

АНТОНИЯ ИГНАТОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-7802 - 1 / 31.08.2022 Г.

8

С-6131 /25.05.2023 г.

ПАВЛИН АТАНАСОВ МИЛАНОВ

МД-АУ-6131  - 1 / 02.06.2022 Г.

9

С-6056 /25.05.2023 г.

ПЕТКО ИВАНОВ ПАВЛОВ

МД-АУ-6056 - 1 / 01.06.2022 Г.

10

С-2295 /25.05.2023 г.

БРАНИМИР ИВАНОВ ВЕНЕЛИНОВ

МД-АУ-2295 - 1 / 07.03.2022 Г.

11

С-2930 /25.05.2023 г.

ВЕРЖИНИЯ ЕДУАРД АНГЕЛОВА

МД-АУ-2930 - 1 / 18.03.2022 Г.

12

С-2414 /25.05.2023 г.

СДРУЖЕНИЕ  ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

МД-АУ-2414 - 1 / 09.03.2022 Г.

Top