нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на разпоредбите определени в чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, Кметът на Община Варна обявява СЪОБЩЕНИЕ за инициатива на „ЧЕРНОМОРЕЦ-90“ ЕООД, гр. Варна, за изменение и продължаване на Разрешително №21510485/ 17.10.2022 г. за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение: тръбен кладенец – С-1х „Черноморец“, разположен в поземлен имот ПИ 10135.5103.519 по КККР на гр. Варна, район Аспарухово, местност „Черноморец“, община Варна, област Варна, изключителна държавна собственост, със съгласие за ползване.

Срокът за подаване на възражения и предложения от заинтересованите лица е 14 (четиринадесет) дневен, като същите се представят писмено в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Александър Дякович“№33, град Варна.

     Дата на обявяване на съобщението: 24.03.2023 г.

Top