нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на разпоредбите определени в чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, Кметът на Община Варна обявява СЪОБЩЕНИЕ за инициатива на „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС“ ЕАД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения – Тръбни кладенци – ТК-1, ТК-2 и ТК-3 „Варна Вю Резидънс-Св. Никола“, предстоящи да се изградят в поземлен имот ПИ 10135.2526.2511 по КККР на гр. Варна, район Приморски кв. „Св. Никола“, община Варна, област Варна, със собственик „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС“ ЕАД.

Срокът за подаване на възражения и предложения от заинтересованите лица е 14 (четиринадесет) дневен, като същите се представят писмено в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: ул. „Александър Дякович“№33, град Варна.

     Дата на обявяване на съобщението: 24.03.2023 г.

 

Top