нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна, осигурява обществен достъп до Информацията по Приложение №2 от същата наредба, за ИП „Добавяне на нови кодове за отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция“, в имот с идентификатор 10135.5501.110 по КККР на гр. Варна, общ. Варна, с възложител „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.03.2023 г.

До 06.04.2023 г. могат да се подават писмени възражения, становища, мнения или препоръки в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

 

За допълнителна информация: тел. 052/820 715 – Таня Димитрова.   

 

Публикувано на 23.03.2023 г.

Top