нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕННИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна, обявява постъпило инвестиционно предложение за:

„Изграждане на сгради със смесено предназначение, съдържащи – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти“ в имот с идентификатор 10135.4024.101 по КККР на                гр. Варна (УПИ V-240056, кв. 10), с възложител: „МАЙТ“ ЕООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.03.2023 г.

До 06.04.2023 г. могат да се подават писмени възражения, становища, мнения или препоръки в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За допълнителна информация: тел. 052/820 715 – Таня Димитрова.

 

Публикувана на 23.03.2023 г.

Top