нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Христо Тодоров

гр.Варна, жк“Изгрев 552-1“ № 855

Относно вх.№ АУ104161ВН/20.10.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви че в Дирекция „АГУП” в Община Варна е постъпило заявление от Красимир Калчев Станев с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.2552.1865 по КК на гр.Варна, жк»Изгрев». По ПУП-ПУР на жк“Изгрев“ одобрен 2012г. ПИ 1865 има лице на новопроектирана улица с ОТ 102-101-100-99. Временен път не може да се прокара от западаната страна на имота, следвайки трасето на улицата, тъй като ПИ 1856 се разделя на две части. Ако се прокара временния път от източната страна ще се засегнат части от ПИ 1860, 1871 и 1866 – приблизителна дължина 80м при ширина 3.50м се засягат 280 кв.м.

От западната страна на имота има пътека с приблизителна ширина 1.50м. Ако пътеката се разшири до 3.50м на север, тъй като на юг има жилищна сграда в близост до имотната граница, ще се засегнат 81 кв.м. от двата поземлени имота – 1855 и 1856. Това е най-късото разстояние за прокарване на временен пъти най-икономично изгодно.

Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 10/07.12.2022г. и решението по т.10-7 е следното:

„Допуска се започване процедура за прокарване на временен път до ПИ 10135.2552.1865 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“ като съществуваща пътека ПИ 10135.2552.1863 се разшири до 3.50м на север и се премине през ПИ 10135.2552.1855 -  64 кв.м. и ПИ 10135.2552.1856 – 17 кв.м.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на кмета на общината на основание чл.190, ал.1, ал.3, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

 

 

Обявлението е публикувано на сайта на Община Варна на 17.03.2023г.

Срок за обжалване : до 24.03.2023г.включително                                           

Top