нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Никола Василев, Харалао Панаретов, Петър Петров, наследници на Стойка Купенова: Слави Георгиев, Еленка Георгиева, Стойка Димитрова, Славка Кръстева, Стойка Сидерова, Мая Михайлова, Свилен Сидеров, Георги Георгиев, Стоянка Георгиева, Живка Цветанова, Марийка Купенова, Ася Абаджиева, Иван Сидеров, Иванка Сидерова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ122052ВН/09.12.22г. от Дияна Стойчева Узунова за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Добра Димитрова в НПИ №3267, кр. 5403, по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Боровец-юг”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповеди № РД-1-7706/467/04.12.2002г. и №РД-1-7706/68/11.03.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-576/25.05.2010г. на Началник СГКК-Варна, на 30.03.2023г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top