нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ДО: Ралица Гинкова

гр.Варна, жк“Владислав Варненчик“ бл.406 вх.12 ет.4 ап.10

 

До: Явор Дойчев

гр.Варна, жк“Възраждане“ № 70 ет.3 ап.14

 

Относно вх.№ АУ013191ВН/ 08.02.2023г.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви че в Дирекция „АГУП” в Община Варна е постъпило заявление от Стоян Атанасов Атанасов и Силва Андонова Атанасова с искане за прокарване на временен път до ПИ 38354.502.132 по КК на ВЗ“Лазур“, землище с.Константиново през ПИ 38354.502.131 и ПИ 38354.502.130 по КК на ВЗ»Лазур»,землището на с.Константиново. Съгласно одобрения ПУП-ПРЗ за имота е отреден парцел ХІІІ-232, кв.17, който има лице на улица с ОТ 68-70 от южната страна на имота и на улица-тупик с ОТ 44-69, минаваща през ПИ ПИ 38354.502.130 и ПИ 38354.502.131 по КК. Терена от южната страна е стръмен и не може да се полва за подход към имота, трябва да се правят укрепителни мероприятия.

Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 2/ 10.03.2023г. и решението по т.2-2 е следното:

„Допуска започване процедура по прокарване на временен път до УПИ ХІІІ-232, кв.17=ПИ 38354.502.132 по КК на ВЗ»Лазур», землище с.Константиново през ПИ 38354.502.130 и ПИ 38354.502.131 покрай южните им граници по обособена рампа – стар път през имотите с различна ширина по трасето(в началото през ПИ 130 3.5м обща ширина с общинския път, а в ПИ 131 се разширява до 5.25м при влизането в ПИ 132). Засегнати части: 42 кв.м. от ПИ 38354.502.130 и 58 кв.м. от ПИ 38354.502.131. Това трасе попада в предвидената улица-тупик по ПУП-ПРЗ на ВЗ»Лазур». 

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от  плана с нанесен допуснат временен път.

 

Обявлението е публикувано на сайта на Община Варна на 16.03.2023г.

 

Срок за обжалване : до 23.03.2023г.включително  

Top