нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП) за изграждане:

„Изграждане на жилищен комплекс и детска градина“, свързано с изработване и проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III-2667 /ПИ № 10135.5506.519 и част от  ПИ № 10135.5506.415, ПИ № 10135.5506.418, ПИ № 10135.5506.357, ПИ № 10135.5506.520 „за улица“, кв. 153, с цел обособяването на УПИ IV-519 „за жилищен комплекс и детска градина“, кв. 153, с площ 11921 кв.м, и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т. 92 и о.т. 93, с възложител „ВИЛИТЕ ПАРК“ ЕООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.01.2023 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/204146 – Галина Узунова.

 

Публикувана на 23.01.2023 г.

Top