нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. Бр.44 от 13.05.2020 г. в сила от 14.05.2020 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска собственост“ при община Варна обявява на Сара Николова Стефанова, както и на всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост.

Производството е по инициатива на Ирина Христова Манолова - заявление с вх.№АУ104594ВН/21.10.2022 г. на община Варна, за недвижим имот, представляващ –апартамент №10, представляващ СОС с идентификатор №10135.51.128.3.10 с площ 59,64 кв. м., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-40/14.07.2006 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Варна, ул.“Тодор Влайков“№14Е, вх. Б, ет.10.

Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top