нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

КЪМ

ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ТРУДОТЕРАПЕВТ

по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

в Център за настаняване от семеен тип за деца гр. Варна,

адрес на предоставяне на услугата: град Варна, бул. Константин и Фружин 42

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: средно;
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Трудотерапевтът има следните задължения:

 1. Пряка работа с младежи с увреждания.
 2. Участва при оценка на потребностите и изготвяне на индивидуални планове   за предоставяне на услугите за настанените в ЦНСТ младежи.
 3. Оценява нуждите и способностите на потребителите и планира подходяща трудотерапевтични и познавателни занимания  - организира индивидуални и групови дейности – подпомага младежите за постигане на промяна и развитие в личностен план чрез използване на музика, приложни и художествени дейности и др.
 4. Събира и съхранява дидактичните материали, които ползва при работата си.
 5. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за клиентите на ЦНСТ.
 6. Приучва младежите към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието.
 7. Наблюдава и контролира безопасността сигурността на средата, в която потребителите израстват и развиват пълноценно своите възможности.
 8. При необходимост осигурява хигиенни грижи за потребителите и ги подпомага в осъществяване на физиологичните им нужди.
 9. Провежда трудотерапевтична работа, насочена към социално-психологическо развитие и социална интеграция на младежите, както и за развитие на умения за самостоятелен живот.
 10. Подпомага младежите в тяхната образователна подготовка.
 11. Участва в организиране и провеждане на занимания и дейности за пълноценно прекарване на свободното време на клиентите на ЦНСТ: спортни прояви, клубове по интереси и др.
 1. Размер на основната месечна заплата за длъжността: 970 лева (начислява се % клас за прослужено време).
 2. Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжносттите ще се проведе на два етапа: Подбор по документи и интервю.

 1. Необходими документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

5.1. Автобиография

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 16:00 часа на 07.10.2022 г. на адрес:

 1. гр. Варна, бул. “Константин и Фружин“ 42 в Администрацията на КСУДМ, лично от кандидатите или
 2. на е-мейл cnst_varna@abv.bg
 1. Ред за провеждане на процедурата за избор чрез подбор в два етапа:

7.1. Подбор по документи:

Всяка подадена Автобиография за участие в подбора, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия. След проверка на съответствията с изискванията за заемане на длъжността се провежда интервю.

7.2. Интервю:

Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

Допуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, ще бъдат уведомени по телефон в срок до 14.10.2022 г.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи, в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто, в който се посочва класирането на  кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. КСУДМ се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: гр. Варна, бул. “Константин и Фружин” № 42

Телефон за контакт: 0888 985814

Лице за контакт: Теодора Димитрова – специалист ЧР

Публикувано на 29.09.2022 г.

Top