нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ДО

„БИЛД ИНВЕСТМЪНТ“ ООД

Представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ и ДАРИНА БОБЕВА - ИЛИЕВА - управители

ул. „Никола Милайловски“№4

гр. Варна

 

ДО

„СИТИКОНСУЛТ 2011“ ООД

Представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ и ДАРИНА БОБЕВА - ИЛИЕВА - управители

ул. „Генерал Цимерман“№3, ап.4

гр. Варна

 

ДО

„СИТИ БИЛД 2011“ ООД

Представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ и ДАРИНА БОБЕВА - ИЛИЕВА - управители

ул. „Генерал Цимерман“№3, ап.4

гр. Варна

 

ДО

„ПЛ КОНСУЛТ“ ООД

Представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ и ДАРИНА БОБЕВА - ИЛИЕВА - управители

ул. „Никола Михайловски“№4

гр. Варна

 

ДО

„ПРИВА ИНВЕСТ 2015“ ООД

Представлявано от ПЛАМЕН ИЛИЕВ и ДАРИНА БОБЕВА - ИЛИЕВА - управители

ул. „Никола Михайловски“№4

гр. Варна

 

ДО

ПЛАМЕН Б. ИЛИЕВ

ул. „Никола Михайловски“№4

гр. Варна

 

ДО

ДАРИНА  Р. ИЛИЕВА

ул. „Никола Михайловски“№4

гр. Варна

 

ДО

„БПИ пропъртис“ ЕООД

Представлявано от БЛАГОВЕСТ П. ИЛИЕВ

бул. „Княз Борис I“№99, ет. 4, ап.3

гр. Варна

 

ДО

ДОБРОМИР П.ИЛИЕВ

ул. „Никола Михайловски“№4

гр. Варна

 

 

Относно:  Заявление Вх. NoАУ080958ВН/16.08.2022г.

 

Във връзка с постъпило Заявление вх. NoАУ080958ВН/16.08.2022г. за съгласуване и одобряване на технически или работни проекти и издаване на разрешение за строеж: „Многофамилна жилищна сграда с 5 броя магазини, манипулационна и бистро“ II етап, находяща се в УПИ V-2562, кв. 15, по плана 27 м.р., гр. Варна Ви уведомяваме, че след преглед на представената с настоящото заявление проектна документация се установи, че инвестиционните проекти не са съгласувани с Министерството на културата, съгласно чл.  83, ал.1, т.2, б.а и т.3 от Закона за културното наследство.

Предвид горното и на основание чл. 5в, ал. 1 (приет със закон за изменение и допълнение  на ЗУТ, обнародван в ДВ, бр.16 от 23.02.2021г.) Ви предоставям 14 дневен срок за отстраняване на описаните нередовности  и за представяне на необходимите документи. На основание чл. 5в, ал. 2 срокът за произнасяне по заявление Рег. № АУ080958ВН/16.08.2022г. започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителните документи.

Уведомявам ви, че при неизпълнение в посочения 14 дневен срок, административното производство по заявление Рег. №АУ080958ВН/16.08.2022г. за разглеждане и одобряване ще бъде прекратено.

Top