нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 

ДО

  1. „ОДИСЕЙСТИЛ“ ООД

Район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ №43, ет.6,

Гр. София

 

  1. „ОДИСЕЙТРАНС“ ООД

Район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ №43, ет.6,

Гр. София

 

  1. „ОДИСЕЙСТРОЙ“ ООД

Район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ №43, ет.6,

Гр. София

 

  1. „КАЛИПСО ДВ“ ЕООД

ул. „Козлодуй“ №27-29, ет. 1, магазин с офис 6,

Гр. Варна

 

  1. „АНИМА ГРУП“ ЕООД

Район „Сердика“, ул. „Първа българска армия“ №80,

Гр. София

 

  1. „КОСМОС ШИПИНГ“ АД

ул. „Челопешко шосе“ №24,

Гр. София 1839

 

  1. „АГЕНЦИЯ АВС“ ООД

Ж.к. „Освобождение“, бл. 68,

Гр. Разград

 

            ОТНОСНО: Рег. № АУ042903ВЛ_007ВН/24.08.2022 г.

       

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       

            На основание чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че е изготвена виза за проучване и проектиране по чл.140, ал. 1 и 3 и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ за обект: „Трафопост, находящ се в УПИ XXX-1763, кв. 16, по плана на ЗПЗ, одобрен със Заповед № Г-257/04.10.2006г. на Зам-кмет на община Варна“ - по отношение на ПИ с идентификатор 10135.4510.691 по КК и КР на гр. Варна – съсобствен имот, така, както е показано на скицата със червен цвят.

          На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, визата за проектиране може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица чрез Община Варна до Административен съд гр. Варна в 14-дневен срок от съобщението.

           Приложение: Виза за проектиране чл. 140 от ЗУТ  – копие.

Top