нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

Уведомява се: всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Стойчо Русев Георгиев  със заявление рег. № АУ082947ВН/22.08.2022г. за ПИ 35701.501.16 с площ 685 кв.м. по одобрени със Заповед №РД-18-69/30.01.2020г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменар, община Варна, ул. “Васил Левски“ №12.

Top