нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Любомир Йончев, Петър Калоянов, Емил Василев, Ива Василева  и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 066318ВН/08.07.22г. за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Слави Калоянов в НПИ №3009, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 29.09.2022г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Маргаритка Люцканов, Райка Койчева, Антон Иванов, Антон Андонов, Еленка Иванова, Цветанка Витанова, Христо Христов, Николай Чакъров, Йорданка Кръстева, Филмена Коцева, Траяна Кръстева, Петър Калоянов, Емил Василев, Ива Василева и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 066322ВН/08.07.22г. за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Слави Калоянов в НПИ №3008, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-6848/29.08..2016г. на Началник СГКК-Варна, на 29.09.2022г. от 10,15 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Top