нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191, стая 103 при ст.инспектор Ивайло Иванов, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 21.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

№ № и дата на съобщение Задължено лице Вид на документа

1 С-4157 /21.09.2022 г. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА РУСКОВА МД-АУ-4157 - 1 / 25.08.2021 Г.

2 С-3190 /21.09.2022 г. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕНОВ МД-АУ-3190 - 1 / 26.03.2022 Г.

3 С-3187 /21.09.2022 г. ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА МД-АУ-3187 - 1 / 26.03.2022 Г.

4 С-3189 /21.09.2022 г. ИЛИЯН МИЛЧЕВ НИКОЛОВ МД-АУ-3189 - 1 / 26.03.2022 Г.

5 С-3191 /21.09.2022 г. МОМЧИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ МД-АУ-3191 - 1 / 26.03.2022 Г.

6 С-3185 /21.09.2022 г. НИКОЛА МИЛЧЕВ КАПРАЛОВ МД-АУ-3185 - 1 / 26.03.2022 Г.

Top