нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Цветелина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 20.09.2022 г. до 04.10.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-2350 /20.09.2022 г.

ДИАНА ПЛАМЕНОВА АРЧЪР

МД-АУ-2350 - 1 / 08.03.2022 Г.

2

С-2115 /20.09.2022 г.

СИБЕЛ АЛИ ИСМАИЛ

МД-АУ-2115 - 1 / 01.03.2022 Г.

3

С-7920 /20.09.2022 г.

МАРТИН ОГНЯНОВ МИХАЙЛОВ

МД-АУ-7920 - 1 / 03.09.2022 Г.

4

С-7922 /20.09.2022 г.

ЕМИЛ РАДЕВ МАРИНОВ

МД-АУ-7922 - 1 / 03.09.2022 Г.

Top