нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Цветелина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 20.09.2022 г. до 04.10.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-6416 /20.09.2022 г.

ВАНЯ КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА

МД-АУ-6416 - 1 / 15.07.2022 Г.

2

С-6414 /20.09.2022 г.

СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА СИМЕОНОВА

МД-АУ-6414 - 1 / 15.07.2022 Г.

3

С-6415 /20.09.2022 г.

ЮЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА

МД-АУ-6415 - 1 / 15.07.2022 Г.

4

С-6413 /20.09.2022 г.

АСЕН ЗДРАВКОВ СИМЕОНОВ

МД-АУ-6413 - 1 / 15.07.2022 Г.

5

С-8212 /20.09.2022 г.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЛИПЧЕВ

МД-АУ-8212 - 1 / 10.09.2022 Г.

6

С-8225 /20.09.2022 г.

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

МД-АУ-8225 - 1 / 10.09.2022 Г.

7

С-М-ДАУ-8224 /20.09.2022 г.

ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ БИКОВ

М-ДАУ-8224 - 1 / 10.09.2022 Г.

8

С-3694-А /20.09.2022 г.

ПЬОТР ИВАНОВИЧ КИРОВ

МД-АУ-3694-А - 1 / 09.09.2022 Г.

9

С-5960-А /20.09.2022 г.

ПЬОТР ИВАНОВИЧ КИРОВ

МД-АУ-5960-А - 1 / 09.09.2022 Г.

10

С-2591-А /20.09.2022 г.

ПЬОТР ИВАНОВИЧ КИРОВ

МД-АУ-2591-А - 1 / 09.09.2022 Г.

11

С-8166 /20.09.2022 г.

ПЬОТР ИВАНОВИЧ КИРОВ

МД-АУ-8166 - 1 / 09.09.2022 Г.

12

С-7454 /19.09.2022 г.

ЕЛЕОНОРА СЕВЕРИНОВА ИСАЕВА

МД-АУ-7454 - 1 / 24.08.2022 Г.

Top