нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.56, ал.3 от АПК, по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Варна съобщава за издадена Заповед № 257/14.06.2022год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка с постъпило заявление с рег. № АУ056549ТПЛ_006 ТПЛ/04.03.2022г. на основание чл.56, ал.1 от АПК, е прекратено административното производство по преписка с рег № АУ056549ТПЛ/25.06.2020г. и е отменена Заповед № 429/21.09.2020г. на Гл. архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНП на ОУП: ПИ №№ 72709.46.8, 72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, 72709.46.27, 72709.46.31, 72709.47.2, 72709.47.3, 72709.47.4, 72709.47.5, 72709.47.6, 72709.47.7, 72709.47.8, 72709.47.9, 72709.47.10, 72709.47.12, 72709.47.13, 72709.47.14, 2709.47.15, 72709.47.16, 72709.47.17, 72709.47.26, 72709.47.27, 72709.47.29, 72709.47.30, 72709.47.31, 72709.47.41, 72709.47.42, 72709.47.38, 72709.47.37, 72709.47.36, 72709.48.1, 72709.48.2, 72709.48.3, 72709.48.5, 72709.48.7, 72709.48.8, 72709.48.9, 72709.48.10, 72709.48.11, местност „Гебеджански път“ по КК на с. Тополи, Община Варна.

На основание чл.56, ал.4 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел ІV от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 22.06.2022г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна и кметство “Тополи”.

Top