нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Цветелина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.06.2022 г. до 07.07.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-5456 /23.06.2022 г.

ЕМПОРИУМ ООД

МД-АУ-5456 - 1 / 16.05.2022 Г.

2

С-2467 /23.06.2022 г.

ПАВЛИНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

МД-АУ-2467 - 1 / 10.03.2022 Г.

3

С-5294 /23.06.2022 г.

МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ АСЕНОВ

МД-АУ-5294 - 1 / 14.05.2022 Г.

4

С-5203 /22.06.2022 г.

АВТОСНАБ 2017 БГ

МД-АУ-5203 - 1 / 10.05.2022 Г.

Top