нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл..инспектор Калина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ. 

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.06.2022 г. до 07.07.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-7744 /23.06.2022 г.

ВАЛДО 9  ЕООД

МД-АУ-7744 - 1 / 06.11.2021 Г.

2

С-4444 /23.06.2022 г.

ДЕН БОЕР  КОРНЕЛИС

МД-АУ-4444 - 1 / 21.04.2022 Г.

3

С-1698 /23.06.2022 г.

ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ВИТЛЯНОВА

МД-АУ-1698 - 1 / 18.02.2022 Г.

4

С-2261 /23.06.2022 г.

ПЕТЪР МАТЕЕВ МАТЕЕВ

МД-АУ-2261 - 1 / 07.03.2022 Г.

5

С-6693 /23.06.2022 г.

ФИЛИП РУМЕНОВ ИВАНОВ

МД-АУ-6693 - 1 / 20.10.2021 Г.

6

С-9049 /23.06.2022 г.

ДЕЯН МИТКОВ КЪЛВАЧЕВ

МД-АУ-9049 - 1 / 04.12.2021 Г.

7

С-3993 /23.06.2022 г.

ЕУРО АДВАЙС  ЕООД

МД-АУ-3993 - 1 / 09.04.2022 Г.

8

С-3873 /23.06.2022 г.

ВИКТОР ОГНЯНОВ РАДЕВ

МД-АУ-3873 - 1 / 09.04.2022 Г.

9

С-2373 /23.06.2022 г.

КНУТ ОЛА ХЙЕЛЛЕ

МД-АУ-2373 - 1 / 09.03.2022 Г.

10

С-2377 /23.06.2022 г.

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВИЧ КОЛИЕСНИЧЕНКО

МД-АУ-2377 - 1 / 09.03.2022 Г.

11

С-2367 /23.06.2022 г.

АГНЕШКА  НАТЛИ

МД-АУ-2367 - 1 / 09.03.2022 Г.

12

С-2376 /23.06.2022 г.

ФРАНСИС РОУЗМАРИ БОУН

МД-АУ-2376 - 1 / 09.03.2022 Г.

13

С-2266 /23.06.2022 г.

АЛЕКСАНДЪР МИЛУШЕВ ФИЛИПОВ

МД-АУ-2266 - 1 / 07.03.2022 Г.

14

С-2231 /23.06.2022 г.

ГЕНАДИ СЪБЕВ ГЮЗЕЛЕВ

МД-АУ-2231 - 1 / 04.03.2022 Г.

15

С-2224 /23.06.2022 г.

АНГЕЛ КУЗМАНОВ ДИМОВ

МД-АУ-2224 - 1 / 04.03.2022 Г.

16

С-2236 /23.06.2022 г.

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ

МД-АУ-2236 - 1 / 04.03.2022 Г.

17

С-2273 /23.06.2022 г.

МОРФЛИНГ ЕООД

МД-АУ-2273 - 1 / 07.03.2022 Г.

18

С-2270 /23.06.2022 г.

КЛАРК КЪМПАНИ  ООД

МД-АУ-2270 - 1 / 07.03.2022 Г.

19

С-2233 /23.06.2022 г.

ИЗЕТ ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ

МД-АУ-2233 - 1 / 04.03.2022 Г.

20

С-1232 /23.06.2022 г.

СЕВИНЧ БЕЙХАН ХАСАН

МД-АУ-1232 - 1 / 11.02.2022 Г.

21

С-5964 /23.06.2022 г.

ХИПЕРИОН ГРУП ЕООД

МД-АУ-5964 - 1 / 26.05.2022 Г.

22

С-3398 /23.06.2022 г.

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

МД-АУ-3398 - 1 / 02.04.2022 Г.

23

С-4453 /23.06.2022 г.

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВИЧ КИРНЕВ

МД-АУ-4453 - 1 / 21.04.2022 Г.

Top