нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: : Министерство на земеделието, храните и горитегр. София и на всички заинтересовани лица, че

        По заявление вх. № АУ 035555 ВН /13.04.2022г. на Община Варна от Христо Атанасов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5074.4645 с площ 1645 кв.м. по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София, изменени със Заповед № КД-14-03-1489/07.06.2013г. на Началника на СГКК-Варна.

        Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: : Министерство на земеделието, храните и горитегр. София и на всички заинтересовани лица, че

        По заявление вх. № АУ 035553 ВН /13.04.2022г. на Община Варна от Галина Атанасова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5074.14 с площ 826 кв.м. по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

        Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Top