нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП:

„Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна в „Център за професионално обучение“ и „офиси“, с възложител на ИП: „КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС“ АД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 12.05.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Боряна Павлова.

 

Обявено на 12.05.2022 г.

Top