нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание §4, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен ПУП-ПРЗ за УПИ III-90 „за жил. сгради“, кв. 37, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №РД-02-15-90/12.10.2017 г. на МРРБ.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в Дирекция АГУП, стая 503-а, Община Варна и направят писмени възражения, предложения и искания до Дирекция АГУП - Община Варна.

Публикувано на 20.01.2022 г.

 

Top