нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба, за следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на шест еднофамилни, двуетажни жилищни сгради“ в УПИ I-4884 (идентичен на поземлен имот с идентификатор: 10135.5043.4899) кв. 205, с площ 2718 кв.м, местност „Карач Борун“, по плана на СО „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

 Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 14.01.2022г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Хюсние Халил.

 

Публикувано на 14.01.2022 г.

Top