нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици – общежитие и търговски обект“ в УПИ III-240008, кв. 5, идентичен с ПИ 10135.4024.77, урбанизирана територия, с площ 1872 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“,  гр. Варна, с възложител „ХОУМ ТРЕЙД“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 14.01.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Хюсние Халил.

 

Публикувана на 14.01.2022 г.

Top