нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.56, ал.3 от АПК, по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, Община Варна съобщава за издадена Заповед № 600/23.12.2021год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка с постъпило заявление с рег. № АУ011081ПР_003ВН/15.12.2021г. на основание чл.56, ал.1 от АПК, е прекратено административното производство по преписка с рег № АУ011081ПР/01.02.2021г. и Заповед № 166/25.07.2021г. на Гл. архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изменение на УПИ XXXIII-1374,1375 / ПИ № 10135.2508.1374/, кв.8 по плана на С.О. „Сотира“, гр.Варна, одобрен със Заповед № Г-52/11.02.2020г. на зам. Кмета на Община Варна.

На основание чл.56, ал.4 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел ІV от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 13.01.2022г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 

Top