нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 555/01.12.2021год. на Главния архитект на Община Варна, с която на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 307/07.07.2020г. на Главния архитект на Община Варна, както следва:

на ред 7 /седем/ вместо „...на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, чл.22 от ЗУТ…” да се чете „ ...на основание чл.135, ал.3, във връзка чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2 от ЗУТ…”,

на ред 17 и 18 /седемнадесети и осемнадесети/ вместо : „...за УПИ I „за жил. стр.“ /ПИ 10135.2553.15/ кв.30…“ да се чете „…за изменение на УПИ I „за жил. стр.“, кв.30 в граници на ПИ 10135.2553.15 по КККР на гр. Варна и изменение на улична регулация в обхват на част от ПИ №10135.2553.17, ПИ № 10135.2553.22, ПИ № 10135.2553.1875 до ПИ № 10135.2553.1…“

На основание чл.145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 02.12.2021г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна и на подходящо място на терен.

Top