нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Станка и Мария Георгиеви и на всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ122790ВН/ 18.12.2020 г. на Община Варна от Живко Минев, чрез пълномощник адв. Красимира Кънчева, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ пл.№ 306 по КП на С.О. „Планова“, землище  гр.Варна.

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

Top