нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ „3-1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА

ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВАРНА“

 

Община Варна набира потребители по проект "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна", Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Дейностите по приготвяне и предоставяне на топъл обяд, (вкл. супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) са предназначени за 300 лица, включително многочленни семейства с деца, с настоящ адрес на територията на община Варна.

1. Допустими целевите групи по проекта са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

2. Документи за кандидатстване:

  1. Заявление-декларация /по образец/;
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец)
  3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка).
  4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие).

Заявление за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Варна в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, гише 13, в работните дни от 09.00ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч..

Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ –Варна за принадлежност към допустимите целеви групи.

 

Телефони за допълнителна информация: 052 820 506; 052 820 306, 052 820 305 и 052 820 172.