нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Ангел Ангелов – вписан за собственик на

ПИ 10135.2552.845 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“ 

До: Собственика на ПИ 10135.2552.845 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“ 

До: Лозен Палабуйков – вписан за собственик в

КККР за ПИ 10135.2552.838 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“

 

Относно вх.№ АУ 066068ВН/ 12.11.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с постъпило в Дирекция „АГУП“ в Община Варна заявление от Илия Коев и Йорданка Станева – собственици на ПИ 10135.24552.833, Ивайло Желязков, Георги Георгиев и Младен Йорданов – собственици на ПИ 10135.2552.834 и Павлин Стоянов и Камелия  Стоянова – собственици на ПИ 10135.2552.839 по КК на гр.Варна, Кметът на Община Варна е издал Заповед № 0259/ 02.02.2021г. за прокарване на временен път до имотите през ПИ 10135.2552.4009, ПИ 10135.2552.845, ПИ 10135.2552.832 и ПИ 10135.2552.840 по трасето на уличната регулация.

Заповедта може да се обжалва съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление чрез Община Варна до Административен съд гр. Варна.

Приложение: заповедта.

 

 

С уважение, /п/

арх.Десислава Борисова

Директор на Дирекция „АГУП”

 Обявлението е публикувано на страницата на Община Варна на 23.02.2021г.

Срок за обжалване : до 09.03.2021г. включително                                           

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова –  Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна